Extra verlof

Aan het verlenen van extra verlof zijn we gebonden aan wettelijke regels. Extra verlof moet daarom altijd van tevoren worden aangevraagd. Het verlof dient u middels het formulier ‘aanvraag vakantie en verlof’ aan te vragen bij de directeur. Dit formulier kunt u hieronder downloaden of opvragen bij het secretariaat. Als uw kind moet verzuimen in verband met een begrafenis is een berichtje voldoende. De directeur mag eenmalig maximaal tien extra verlofdagen (buitenom de vakanties) per schooljaar toestaan. Voor meer dan tien dagen verlof is toestemming van de leerplichtambtenaar vereist. In dat geval dient minstens een maand van tevoren een schriftelijke aanvraag te worden. De directeur heeft de verplichting om zich aan de wettelijke regels te houden. Zowel de directeur als de ouders kunnen bij het niet naleven van deze wettelijke verplichtingen door de rechter veroordeeld worden tot een geldboete. Er is dan ook regelmatig contact met de gemeente Veere over het verzuimbeleid op onze school.

Wanneer extra verlof?

Voor familieomstandigheden
Extra verlof mag verleend worden wegens familieomstandigheden. U kunt daarbij denken aan:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland 12½ – of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directie.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directie.
 • Verhuizing van gezin
 • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)
 • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

Voor vakantie
Alleen in uitzonderlijke situaties kan buiten de vastgestelde vakantiedagen een aantal extra vrije vakantiedagen worden verleend! Hiervoor geldt een landelijke regeling. Het kan alleen wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties weg te gaan. Er dient dus sprake te zijn van een economisch belang. De richtlijnen zijn als volgt:

 • Een verzoek dient minimaal 6 weken tevoren aan de directeur worden voorgelegd. Er is op school een aanvraagformulier aanwezig. Deze kunt u ook downloaden van de website.
 • Dit verlof kan slechts één keer per jaar gegeven worden.
 • Het mag niet in de eerste twee lesweken na de zomervakantie zijn.
 • Het verlof mag niet langer zijn dan 10 aaneengesloten schooldagen.
 • Bij uw aanvraag moet een schriftelijke verklaring van uw werkgever gevoegd worden, waarin deze verklaart dat u als werknemer niet in de schoolvakanties weg kunt.

Let op: Indien u bijv. in één van de vakanties weg kunt, dan komt het recht op extra verlof al te vervallen.

Voor verdere informatie zie: www.lereninzeeland.nl.

Download het aanvraagformulier extra verlof