Missie
(waar staan we voor)

De Boazschool is een reformatorische school. Dat is een beslissend uitgangspunt voor de visie op onderwijs en opvoeding. De norm van al ons leren en handelen is de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, en de Drie Formulieren van Enigheid. De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. Samenvattend kan worden gezegd, dat de missie van de school is:

‘Leer den jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs’
Deze tekst is de vinden in Spreuken 22:6.

De tekst wijst ook op het belang van goed onderwijs. Namelijk dat onze school waarborgen biedt voor een evenwichtig leerstofaanbod voor de brede persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.

De kernactiviteiten van de school zijn, naast het onderwijs uit Gods Woord, het behalen van de kerndoelen zoals die door het Ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld. We willen onze leerlingen begeleiden en helpen bij hun ontwikkeling zodat ze met de door God geschonken talenten een plaats als christen in deze samenleving kunnen innemen. We streven naar een leef- en leerklimaat, waarin ieder kind zich thuis voelt. Daarbij stellen we de leefregels zoals deze in de Tien Geboden tot ons komen als norm en uitgangspunt.

Enkele vakgebieden krijgen intensieve aandacht. Dat zijn de kernvakken taal en rekenen. In de huidige maatschappij zijn deze basisvaardigheden namelijk onmisbaar.

Visie
(waar gaan we voor)

Waar gaan we voor? Dat beschrijven we in een schoolplan voor vier jaar. Per jaar wordt er een jaarplan opgesteld.

In de huidige schoolplan periode werken we aan drie aspecten:

  • Een professionele schoolorganisatie, waarbij we werken aan een versterking en verbetering van de organisatorische, communicatieve en onderwijsinhoudelijke werkprocessen binnen de school
  • Bijbel getrouw, opbrengstgericht en betekenisvol onderwijs, waarbij we werken aan een kwalitatief goed onderwijsaanbod dat gestalte geeft aan de (pedagogisch) grondslag
  • Een veelzijdige en planmatige ontwikkeling van het kind, waarbij we de kinderen willen begeleiden in een totale ontwikkeling die voor het kind en de maatschappij nodig is