Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

P. de Visser (GMR) Voorzitter Personeelsgeleding
M.H. van Blitterswijk-Maljaars Secretaresse Personeelsgeleding
P. Dingemanse-Brouwer Lid Oudergeleding
W. de Kraker-den Hollander (GMR) Lid Oudergeleding
J.W. de Looff-de Ridder Lid Oudergeleding
W. Maljaars-de Visser Lid Personeelsgeleding

Wat doet de MR?

In de MR kunnen zowel het personeel als de ouders meedenken en beslissen over schoolzaken met als doel: een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Samen met directie en bestuur is de MR verantwoordelijk voor het werken aan goed onderwijs in een veilige omgeving.

Hoe werkt de MR?

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.
Alle benodigde informatie ( jaarplan, begroting, formatieplan, enz.) ontvangt de MR van de directeur. Over sommige onderwerpen wordt door de MR een advies uitgebracht, voordat deze door de directie in gang kunnen worden gezet. Daarnaast kan de MR gebruik maken van haar initiatiefrecht om advies te geven in zaken waarvan zij vindt dat daar aandacht aan geschonken dient te worden. De MR wil zich inzetten voor het bevorderen van overleg en openheid tussen de directie, de ouders en de leerkrachten. Via de nieuwsbrief informeert de MR u over de verschillende bespreekpunten die op de vergaderingen passeren.

Wat is de GMR?

Per 1 januari 2020 zijn de besturen van de Jhr. Willem Versluijsschool en de Boazschool gefuseerd. Sindsdien bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Deze bestaat uit MR leden van beide scholen. Van onze school zijn dat dhr. P. de Visser en mw. W. de Kraker-den Hollander.

Het e-mailadres van de MR.

De MR stelt uw inbreng en betrokkenheid zeer op prijs!
Heeft u vragen of opmerkingen aan de MR of wilt u iets bespreken? Stuur dan een mail naar de secretaresse van de MR; [email protected]. De vragen worden dan in de eerstvolgende vergadering besproken. Er wordt daarna contact met u opgenomen.

Notulen