De school - missie

Boazschool
De naam van de school heeft een mooie betekenis. In de Bijbel, in het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 7 vers 21 kunt u lezen dat koning Salomo twee pilaren opricht in het voorportaal van de tempel. ‘.. en de linker pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boaz.’ De kanttekeningen bij de Statenvertaling vertellen ons: Boaz; dat is, IN HEM IS KRACHT. Het logo van de school beeldt dit uit.

Uitgangspunt
De Boazschool is een reformatorische school. Dat is een beslissend uitgangspunt voor de visie op onderwijs en opvoeding. De norm van al ons leren en handelen is de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, en de Drie Formulieren van Enigheid. De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. De school geeft hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders. Van onze ouders verwachten we dan ook dat ze de grondslag en het doel van de school van harte onderschrijven. De belofte die we bij de doop van onze kinderen hebben gedaan, staat hierbij centraal. In de beschermde omgeving die de school biedt, heeft zij als taak de leerlingen waarden en normen bij te brengen. Tevens willen wij hen leren deze te gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen af komt.

Missie
Onze missie vinden we eveneens in de Bijbel, in de Spreuken van Salomo, hoofdstuk 22 vers 6: Leer den jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs

Praktische toepassing: de school heeft als onderwijskundige doelstelling de leerlingen zodanig op te leiden dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen. We doen dit met oog voor iedere individuele leerling. Alle leerkrachten hebben de mooie, maar moeilijke taak de talenten van de jonge mensen [den jongen] te ontwikkelen. En iedereen op zijn of haar eigen niveau de leerstof aan te bieden [naar de eis zijns wegs].

Pedagogisch klimaat
Binnen het pedagogisch klimaat op onze school richten wij ons op:

 • het overdragen van Bijbelse normen en waarden
 • veiligheid en geborgenheid voor ieder individu
 • het overdragen en zich eigen maken van elementaire kennis en vaardigheden
 • aandacht voor de individuele gaven en talenten
 • het welbevinden van elk kind in het bijzonder
 • respect voor de medemens

Didactische uitgangspunten

 • Bij het aanbieden van de leerstof houden wij rekening met de verscheidenheid in talenten.
 • De individuele talenten zijn de basis van de zorg die we in de school besteden aan alle kinderen.
 • Elk vak bezit specifiek levensbeschouwelijke elementen die dienstbaar worden gemaakt aan het overdragen van de Bijbelse norm.
 • Ons onderwijs laat de leerling kennis verwerven en leert hen die ook verwerken en toepassen.
 • Met ons onderwijs bevorderen we de zelfstandigheid van de leerlingen.
 • Wij spreken de kinderen aan op hun verantwoordelijkheid.

Grootte
De Boazschool telde per 1 oktober 2018 168 leerlingen.

Uitgebreidere informatie vindt u in onze schoolgids.